نمونه سوال فصل 3 علوم هفتم

 
1-  ماده چیست؟
2- حالت­های مختلف ماده را نام ببرید؟
3- اتم چیست؟
4- عنصر چیست؟ و چند عنصر نام ببرید.  
5- ترکیب را تعریف کنید؟
6- با یک آزمایش وجود بخار آب در هوا را ثابت کنید. 
7- ویژگی­های جامدات را بنویسید.
8- ویژگی­های مایعات را بنویسید.
9- ویژگی­های گازها را بنویسید.
10- با یک آزمایش ساده ثابت کنید بین ذرات جامد فاصله وجود دارد.
11- با یک آزمایش ساده ثابت کنید بین ذرات مایع فاصله وجود دارد.
12- چند ویژگی عنصرهای فلزی را بنویسید.
13- چند ویژگی عنصر نافلز را بنویسید.
14- چند عنصر فلز را نام ببرید.
15- چند عنصر نافلز را نام ببرید.
16- مولکول چیست.
17- عناصر فلزی ساختار...................و عناصر نافلز و ترکیب­ها ساختار.......................دارند.
18- چند ویژگی کلر را بنویسید.

19- چند ویژگی گوگرد را بنویسید.

20- 5 مولکول گوگرد چند اتم دارد؟ (با دلیل)
21-7مولکول کلر چند اتم دارد؟ (با دلیل)
22- چند ویژگی جیوه را بنویسید.
23- چند عنصر نام ببرید که در طبیعت یافت می­شود.
24- هر مولکول آب از چه عنصرهایی درست شده و هر عنصر چند اتم دارد؟
25- هر مولکول کربن­دی­اکسید از چه عنصرهایی درست شده و هر عنصر چند اتم دارد؟
26- متان چیست و از چه عنصرهایی درست شده است؟
27- در کپسول آتش­نشانی .......................وجود دارد.
28- ذرات تشکیل­دهنده­ی اتم را بنویسید.
29- نماد الکترون .............نماد پروتون..................و نماد نوترون.................است.
30- هر اتم اکسیژن چند الکترون و چند پروتون دارد؟
31- هر اتم کربن چند الکترون و پروتون دارد؟
32- چرا گازها تراکم­پذیر هستند؟  
33- با یک آزمایش ثابت کنید گازها تراکم­پذیرند.

34- چهار ماده با حجم یکسان در اختیار داریم آنها را به یک اندازه گرم می­کنیم از بیشترین تا کمترین انبساط را بنویسید.(آب- اکسیژن- آهن - چوب)
35- چهار ماده با حجم یکسان در اختیار داریم آنها را به یک اندازه سرد می­کنیم از بیشترین تا کمترین انقباض را بنویسید.(شیشه- الکل - نیتروژن - مس)
36- چند کاربرد نمک خوراکی را بنویسید.
37- چند کاربرد نفت­خام را بنویسید.
38- چند ویژگی سنگ مرمر را بنویسید.

/ 0 نظر / 121 بازدید